Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình
  • CSSX: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng
    Huyện An Dương , TP Hải Phòng

  • Call Us: 096 999 0779 / 0961 733 156
    KonG.dv@anbinhck.com / tranminh.kd@anbinhck.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN BÌNH

CSSX: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng, Huyện An Dương , TP Hải Phòng
096 999 0779 / 092 999999 3 
(0225) 3771213 ( Ext : 108), (0225)3291 886
KonG.dv@anbinhck.com